Origo Tunga

Rectangle 2 Created with Sketch.

Kommersielt \\ Landskap \\ By- og stedsutvikling \\ Transformasjon

Origo Tunga er fremtidens bydel og fremtiden starter i dag! Prosjektet ønsker å legge til rette for et innovativt område, der vi benytter det vi har for å skape et sted for gode møter mellom mennesker i krysningspunktet mellom plasskrevende næring og “lettere” produksjon, prosesser og fasiliteter.

Prosjekter Tunga Bakkeperspektiv

Prosjektet har et enkelt overordnet bygrep basert på en tredelt plan: Small - Medium - Large. Et tydelig hierarki bygger opp om ulike nivåer av bærekraftsfokusert program med funksjonalitet, fleksibilitet, logistikk og møter mellom mennesker i sentrum. Med et fremtidsrettet formål blir ombruk og sirkularitet fellesnevneren for næringsgrunnlaget.

Prosjekter Tunga Sitplan

Tungas nye parksystem

Et sammenhengende parksystem kobler eksisterende boligområder sammen og skaper myke forbindelser til Tunga. I forlengelsen av parksystemet foreslås en akitvitetsakse hvor eksisterende sport- og aktivitetsarenaer kobles sammen. En lineær skog kan transformere E6 til å bli en del av Trondheims parksystem, samtidig som den fortsetter å være en sentral logistisk infrastruktur. Skogen vil fungere som en buffer og skape en myk mobilitetskorrridor.

Prosjekter Tunga Snitt 1

Moblitetsnettverk

Dagens mobilitetssituasjon er kaotisk og forvirrende. Med et ryddig og lettlest grid legger vi opp til ulike akser for ulik bruk og skala. Small-rekka henvender seg i stor grad til myke trafikanter, mens Large-rekka kobler seg på større transport inn og ut av området. Innenfor dette gridet opprettes sammenhengende gang- og sykkelruter, samt at eksisterende over- og underganger styrkes slik at området oppleves oversiktlig og tilgjengelig.

Prosjekter Tunga Hovedplan

Hovedgrep: S - M - L

Hovedgrepet bygger videre på mobilitetsgridet med rekker av bygningsstrukturer som forholder seg til Small-, Medium- og Large-rekka. Dette gir et tydelig hierarki, der plasskrevende næring har en logisk plass nært Omkjøringsveien, og strukturene trappes ned i skala mot Tunga Allé. Dette gir en Large-rekke med program knyttet opp mot produksjon og salg, en Medium-rekke med rom for bl.a. idrettshaller, verksteder og mellomstore detaljforretninger, og en Small-rekke med mindre forretninger, servering, hotell, kontor og undervisning.

Gridet er også ordnet i slik at hver kolonne kan programmeres med ulike temaer og dermed få samlet de ulike skalaene i ulike soner. I prosjektet er det foreslått ulike rekker med temane: Tech, Mat, Aktivitet og Møbel & Materialer.

Prosjekter Tunga Snitt 2

Utvikling over tid

Midlertidighet som verktøy blir viktig for å få direkte respons,gi viktige innblikk i byutviklingsammenheng og enkelt observere og evaluere tiltak. Dette kan settes i gang allerede i morgen! Akutelle tiltak blir blant annet å lansere Tunga Torg med enkle elementer for å skape en plass for menneskelige møter umiddelbart.

Prosjekter Tunga Diagram sirkularitet

Strategier for ombruk

Prosjektet har en mål om å produsere minst mulig avfall som skal fjernes fra området i byggeprosessen. Det sirkulære prinsippet bør følges i alle ledd av prosjektet og være et innspill til en ny sirkulær hverdag i Trondheim. I planleggingsfasen bør det etableres prinsipper som styrker dette målet. Blant annet kan Ombruksplassen, som blir områdets nye hovedtorg, fungere som et utendørs galleri med en materialbank for den sirkulære byggeplassen. Alt som rives vil sorteres og kategoriseres for ombruk, og inngå i prosjektets kretsløp og bidra til nullutslipp.

Grobunn for innovasjonssentrum

Å samlokalisere sirkulære konsepter vil kunne skape en sterk identitet for området. Her kan utleie av selskapsklær, sportsutstyr og barneklær gi merkevarer verdifull kundekontakt til å forbedre varene. Konsepter som bygger på å ta vare på dagens “avfall” kan løftes til å bli et attraktivt konsept, i motsetning til dagens primære forbruksmønster. Prosjektet tar sikte på å etablere konsepter der bedrifter og privatpersoner kan dra stor nytte av hverandre - noe som gir et godt grunnlag for et sirkulært og bærekraftig innovasjonssenter.

en fremtidsrettet bydel!

Prosjekter Tunga Fugleperspektiv

Tunga har potensial til å bli en pilot for fremtidsrettet byutvikling hvor industriområder transformeres til nye urbane landskap - fortsatt med produktiv og industriell karakter, samt forsterke Trondheims posisjon som en bærekraftig teknologihovedstad.

Prosjektnavn: small - medium - large

Typologi: By- og stedsutvikling, næring, kontor

Sted: Tunga, Trondheim

År: 2021

Status: Konkurranseforslag (1. premie)

Størrelse: 160,000 m2

Oppdragsgiver: Trondheim Areal

Samarbeidspartnere: Edit Atelier, Aksel Tjora (NTNU), Gro Rødne (NTNU), Lars Ole Ødegaard (Rambøll)

Render: Vinden Visual