Leangen

Rectangle 2 Created with Sketch.

Kommersielt \\ Kultur \\ By- og stedsutvikling \\ Bolig

Oslo Works og KOHT Arkitekter har - i to faser - vært invitert til et parallelloppdrag for å utforske transformasjons-strategier for Leangen i Trondheim. Fra parkeringsplasser og boks-arkitektur til en 100 000 m2 grønn mobilitetshub av boliger, kontorer, butikker, kaféer, kultur, rekreasjon og aktivitet. Frost Eiendom har bestemt seg for å engasjere oss i det videre arbeidet med prosjektering og regulering. Vi er ivrige etter å sette i gang!

Prosjekt_Leangen_Perspektiv

fremtidig mix

I planen har vi foreslått et bebyggelsesmønster bestående av 12 byggbare felt i ulik størrelse. Disse har fått sine rammer ut i fra en vurdering av plassbehov for parker, byroms-forløp, gater og banekorridor. Feltene muliggjør etableringen av en urban kvartalsstruktur - med innslag av enkelte, mer frittstående bygningsvolumer, strategisk plassert - bl.a. for å markere knutepunktet.

Forslaget argumenterer med at den beste styrkingen av kollektivknutepunktet vil være å fokusere forbindelsen over jernbanen - der omstignings-punktet faktisk er - nemlig Bromstadbrua og langs Bromstadgata. Eksisterende kobling kan forbedres og forsterkes ved en urban bebyggelse langs gata på begge sider, fremfor å flytte fokuset for forbindelsen vekk fra knutepunktet. Ny Peder Falcksvei over sporområdet vil i seg selv forbedre forbindelsene ytterligere.

Prosjekter Leangen Foto 08
Prosjekter Leangen Foto 05

Bebyggelsen er foreslått plassert slik at bygningsvolumene nærmest de sterkeste støykildene (Haakon VIIs gate og Bromstadgata) i seg selv skjermer resten av området for støy. I denne bygningsmassen er også programmeringen tilpasset støybildet, gjennom å foreslå at boliger kun etableres i de høyere etasjer. Videre viser besvarelsen til prinsipper som er utviklet i samråd med akustiker; som lokale avbøtende tiltak for boliger i støyutsatt sone. Prinsipper for redusering av støvproblematikk er behandlet på samme måte.

Prosjekter Leangen Foto 02
Prosjekter Leangen Foto 06
Prosjekter Leangen Foto 03
Prosjekter Leangen Foto 07

Prosjektnavn: Senterområde Leangen

Typologi: By- og stedsutvikling

Sted: Trondheim

År: 2018 -

Status: Prosjektutvikling & regulering

Størrelse: 100,000 m2

Oppdragsgiver: Frost Eiendom AS

Samarbeidspartner: KOHT Arkitekter

Render: Beauty and THE BIT